Kalendarz na Prezent - regulamin serwisu.

I. Postanowienia ogólne

Właścicielem serwisu internetowego kalendarznaprezent.pl (dalej SERWIS) jest firma F2P sp. z o.o. (dalej F2P). PRODUKTY zamówione przez SERWIS realizowane są przez firmę F2P z siedzibą w Wolicy (05-860) przy ul. Dębowej, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego pod nr 0000325322 , NIP: 5272603910 .

SERWIS został stworzony po to aby umożliwić użytkownikom sieci Internet (dalej KLIENCI) zamawianie kalendarzy z własnymi zdjęciami (dalej PRODUKTY).

Zamówienia na PRODUKTY przyjmowane i realizowane są wyłącznie na podstawie niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez KLIENTA poniższych warunków.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 

Polityka prywatności

SERWIS wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rejestracji statystyk odwiedzalności serwisu (obsługiwanych przez serwisy zewnętrzne tj. google analytics) oraz w celu prawidłowego działania systemu do projektowania i zapisywania projektów. Bez obsługi plików cookie elementy serwisu odpowiedzialne za projektowanie i zapisywanie projektów mogą działać nieprawidłowo. Przez używanie serwisu KLIENT wyraża zgodę na używanie cookies. Jeżeli KLIENT nie wyraża zgody na używanie przez serwis ciasteczek, powinien zrezygnować z używania SERWISU. Więcej na temat działania plików cookies (ciasteczek) można znaleźć na tej stronie.

Dostęp do projektów zapisanych przez KLIENTA w SERWISIE możliwy jest po weryfikacji adresu e-mail, do którego przypisane są projekty. Weryfikacja adresu e-mail KLIENTA odbywa się poprzez wysłanie na podany przez KLIENTA adres specjalnego kodu PIN. Poza osobami, które dysponują specjalnym linkiem do projektów, dostęp do projektów KLIENTA mogą mieć pracownicy firmy F2P prowadzącej SERWIS oraz podwykonawcy firmy F2P.

 

Prawa autorskie

KLIENT składając zamówienie poprzez SERWIS jednocześnie oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do nadesłanych w ramach zamówienia materiałów graficznych. Jeżeli na skutek złożenia zamówienia przez Klienta, wykonane przez F2P zlecenie naruszy prawo autorskie osób trzecich, całą odpowiedzialność za to ponosi KLIENT. W takim wypadku KLIENT jest zobowiązany do zwolnienia F2P od wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez F2P w związku z postępowaniem prawnym.

 

Przechowywanie prac klienta

Przygotowane za pośrednictwem SERWISU materiały graficzne przechowywane są na serwerach zarządzanych przez firmę F2P nie krócej niż przez sześć miesięcy od zapisania projektów lub daty złożenia ostatniego zamówienia. Elektroniczne materiały graficzne udostępnione przez KLIENTA w ramach składanego ZAMÓWIENIA przechowywane są w archiwum F2P nie krócej niż przez cztery tygodnie od momentu wydania zamówienia (nadania kurierem. Po upływie określonego powyżej czasu materiały mogą zostać usunięte.

Przechowywanie materiałów graficznych KLIENTA ma na celu umożliwienie ponownego złożenia zamówienia jak również rozpatrzenie potencjalnych reklamacji.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w systemie zamówień firmy F2P. Dane te będą przetwarzane tylko dla potrzeb realizacji zamówienia i nie będą udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem firm niezbędnych do realizacji zamówienia (tj. obsługa płatności online, druk oraz wysyłka). Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych w bazie F2P i ich poprawiania.

 

II. Cennik i opłata za zamówienia

Wszystkie ceny podawane są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Wszystkie rodzaje i wymiary kalendarzy wraz z cenami są dostępne na stronie kalendarznaprezent.pl.

Dostawa kalendarzy następuje za pośrednictwem firm kurierskich na adres podany przez KLIENTA w zamówieniu.

Ostateczna/wiążąca wartość zamówienia jest podawana na formularzu internetowym służącym do potwierdzania zamówienia, do którego link przesyłany jest w wiadomości elektronicznej na wskazany przez klienta adres e-mail.

Płatności za zamówienia przyjmowane są przed realizacją zamówienia za pomocą karty kredytowej lub poprzez system płatności PayPal.

 

III. Warunki realizacji zleceń internetowych na kalendarze

Warunki realizacji zleceń

Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia przez KLIENTA za pomocą mechanizmu internetowego służącego do projektowania kalendarzy dostępnego w ramach SERWISU. Zamówienia na PRODUKTY przyjmowane są tylko za pośrednictwem SERWISU.

Elektroniczne potwierdzenie zamówienia

Po złożeniu zamówienia na wskazany przez KLIENTA adres e-mail automatycznie wysyłana jest wiadomość elektroniczna z linkiem do strony, na której KLIENT akceptuje proponowany termin realizacji oraz określa sposób odbioru, a następnie dokonuje płatności za zamówione kalendarze.

Podanie nieprawidłowego adresu e-mail może uniemożliwić potwierdzenie i opłacenie zamówienia. Należy również pamiętać, że w przypadku niektórych elektronicznych kont pocztowych wiadomości nadawane automatycznie przez SERWIS mogą trafiać do folderu SPAM.

F2P nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostarczeniem kalendarzy jeżeli KLIENT podał nieprawidłowe dane w adresie albo numerze telefonu i nie uda się nawiązać kontaktu z odbiorcą zamówienia.

F2P ma prawo odmowy realizacji zamówienia jeżeli przesłane obrazy zawierają treści wulgarne lub o charakterze pornograficznym, godzą w wizerunek innych osób lub ogólnie przyjęte wartości społeczne lub gdyby zlecenie naruszałoby powszechnie obowiązujący porządek prawny, w tym naruszałoby prawa autorskie do obrazu osób trzecich. F2P ma również prawo odmowy realizacji zamówienia z przyczyn technicznych tj. elementów graficznych obrazu mogących powodować nieprawidłową jakość druku lub nienależytą jakość produktu. W takiej sytuacji KLIENT otrzyma zwrot opłat wniesionych z tytułu zamówienia.

 

Rezygnacja lub zwrot zamówionych kalendarzy

Ponieważ realizowane w ramach SERWISU PRODUKTY są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji KLIENTA i są ściśle związane z jego osobą (nie mogę być sprzedane innemu klientowi), zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), klientowi nie przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia lub jego zwrotu po rozpoczęciu realizacji zamówienia. Ponieważ PRODUKTY są kierowane do realizacji automatycznie po opłaceniu zamówienia, po dokonaniu zapłaty KLIENT nie może odstąpić od zawartej umowy (zrezygnować z zamówionych PRODUKTÓW).

Warunki dostawy

Zamówione PRODUKTY są wysyłane pod wskazany w formularzu potwierdzania zamówienia adres.

Termin wykonywania usług

KLIENT potwierdzając zamówienie wybiera termin, w którym zamówienie zostanie nadane kurierem.

Reklamacje

F2P udziela gwarancji na jakość realizowanych prac w zakresie trwałości kolorów oraz jakości oprawy. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta F2P.

Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest opis zastrzeżeń wobec otrzymanych produktów. Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest odesłanie reklamowanego PRODUKTU do siedziby F2P. Koszty dostawy reklamowanego produktu ponosi KLIENT - w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji F2P zwraca koszty wysyłki do wysokości najtańszej opcji wysyłki dostępnej w SERWISIE.

Zamówienie podlega wymianie, jeśli:

    • posiada wady techniczne, takie jak zadrapania, plamy, zabrudzenia które nie występują w materiale graficznym nadesłanym przez KLIENTA podczas składania zamówienia ,

    • pojawią się różnice pomiędzy zamówieniem złożonym przez KLIENTA a zrealizowanymi PRODUKTAMI, w szczególności obejmuje to zawartość graficzną (wydrukowana jest inna grafika niż ta nadesłana przez klienta) wymiary pracy, liczbę egzemplarzy, formę oprawy.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych (rozdarć, zagięć, zabrudzeń, w szczególności mogących powstać podczas transportu) powinny być zgłoszone nie później niż na następny dzień roboczy po odbiorze/dostarczeniu PRODUKTÓW. Jeżeli zgłoszenie nastąpi w terminie późniejszym powstaje podejrzenie, że uszkodzenie mechaniczne powstało po stronie klienta po odebraniu prac i nie podlega reklamacji.

W przypadku dostawy do KLIENTA w formie przesyłki kurierskiej, jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia KLIENT powinien spisać protokół opisujący szkodę, pod którym powinien podpisać się kurier.

Ze względu na różnorodność monitorów jak i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów F2P nie może zagwarantować, że kolory uzyskane w PRODUKTACH będą zgodne z kolorami wyświetlanymi na monitorze KLIENTA - zatem zażalenia wynikające z różnorodności i odmienności gustu i upodobań KLIENTA odnośnie kolorów nie będą uwzględniane. F2P zapewnia, że kalendarze realizowane są na skalibrowanych urządzeniach drukujących.

Wady wynikające z niedostatecznej ostrości nadesłanego materiału nie podlegają reklamacji. F2P nie dokonuje jakichkolwiek modyfikacji w materiałach nadesłanych przez KLIENTA.

W przypadku uzasadnionych reklamacji towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy jeżeli pliki do zamówienia znajdują się jeszcze w archiwum F2P lub KLIENT prześle je ponownie, a jeśli nie będzie to możliwe, F2P zwróci Klientowi równowartość uszkodzonych prac.

W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, towar jest odsyłany do Klienta na jego koszt.

Funkcjonowanie serwisu i obsługa Klienta

SERWIS dostępny jest przez Internet 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia można składać w dowolnym momencie funkcjonowania serwisu. Pytania do Działu Obsługi Klienta można kierować w formie elektronicznej info@free2print.com. Dział Obsługi Klienta dokłada wszelkich starań aby na wszelkie zapytania udzielić odpowiedzi na następny dzień roboczy od momentu wpłynięcia zapytania lub zgłoszenia.

F2P zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia SERWISU w celach przeglądu technicznego i konserwacji.